Mijn River Island

Informatie en help

Volg ons

Over ons

Verklaring van River Island betreffende moderne slavernij 2018

River Island is een familiebedrijf en we zetten ons vastberaden in voor het beschermen van de mensenrechten en waardigheid van alle personen in onze wereldwijde toeleveringsketen. Bovendien achten wij het van oudsher onze basisplicht ethisch handel te drijven vanuit de stellige overtuiging dat zakendoen zowel winstgevend als verantwoordelijk kan zijn. We nemen het uitbannen van moderne slavernij zeer serieus en we hebben deze doelstelling opgenomen in ons ethische handelsbeleid en -programma. We zijn vastbesloten om in samenwerking met belangrijke belanghebbenden zoals het ETI en zijn leden, overheidsinstanties, ngo's, lokale autoriteiten en andere partners deze wereldwijde uitdaging aan te gaan. In 2018 hadden River Island's belangrijkste fabrieken (Niveau 1) gezamenlijk 360.000 werknemers in dienst, waarvan 190.000 vrouw.

De volgende verklaring werd gepubliceerd in overeenstemming met de Britse wet aangaande moderne slavernij (2015) en is een beschrijving van de stappen die River Island heeft genomen in het financiële jaar dat eindigde op 29 december 2018 ter herkenning en preventie van moderne slavernij en mensensmokkel binnen onze bedrijven en toeleveringsketens.

(A) Over River Island

River Island is een toonaangevend multichannel modemerk gevestigd in het VK dat dames-, heren-, kinderkleding en woonartikelen verkoopt. River Island werd opgericht in 1988 en maakt deel uit van de Lewis Trust Group, een particuliere onderneming. . De Group werd gestart in 1948 door Bernard Lewis en hij en zijn familie zijn tot op heden nog altijd actief betrokken bij de bedrijfsvoering van River Island.

We hebben 319 winkels in 14 landen op 3 continenten en we verkopen online aan meer dan 120 landen. In 2018 bedroeg de jaaromzet van River Island ongeveer £ 1 miljard.

In ons hoofdkantoor in het westen van Londen werken de teams die zich bezighouden met ontwerp en ontwikkeling, inkoop en merchandise, marketing, technische zaken, ethische zaken, sourcing, logistiek, juridische zaken en financiën. Ons distributiecentrum in Milton Keynes ontvangt en bewaart onze producten en distribueert deze naar winkels, groothandelspartners en online klanten. Onze IT-teams zijn gevestigd in zowel het hoofdkantoor als in onze Tech-Hub in Oost-Londen.

Totale aantal werknemers in 2018:

Hoofdkantoor 1330
Distributiecentrum 648
Winkels 6788

Ons product is voornamelijk 'eigen label' en omvat kleding, schoenen, tassen en accessoires, en ook woonartikelen. In 2018 kochten we in bij 29 landen, maar de 'top-5'-landen, China, Turkije, Roemenië, India en Bangladesh, waren goed voor 72% van ons assortiment. De top 12-landen leverden 92% van ons assortiment.

We werken nauw samen met onze leveranciers en het is ons streven langdurige en duurzame zakelijke relaties op te bouwen. In 2017 werkten we met 285 productleveranciers (574 fabrieken). Vijfenzeventig procent van de River Island-producten was afkomstig van de 'top-50'-leveranciers (55% van de 'top-20').

We werken nauw samen met onze leveranciers en het is ons streven langdurige en duurzame zakelijke relaties op te bouwen. In 2018 werkten we met 341 productleveranciers (534 fabrieken). 73% van de River Island-producten waren afkomstig van de 'Top-50'-leveranciers (de 'Top-20' zijn 51%).

We kochten ook een breed assortiment goederen en diensten in zoals winkelinrichting, verpakking, schoonmaak, catering, logistiek, beveiliging, IT, marketing, e-commerce, advies, enzovoort (gezamenlijk aangeduid als 'goederen niet voor wederverkoop' ofwel 'Gnfr') bij {[#0]} derde partijleveranciers, waarvan de overgrote meerderheid in het VK is gevestigd.

(B) RIVER ISLAND-BELEID - met betrekking tot slavernij en mensenhandel

Leveranciershandleiding - River Island-leveranciers zijn contractueel gebonden aan de algemene voorwaarden in onze leveranciershandleiding, die navolging van de volgende beleidsregels ter bescherming en bevordering van mensenrechten omvatten:

Het ethische beleid van River Island (gebaseerd op de ETI-basiscode (ETI: Ethical Trading Initiative)

Download ons boekje.

In dit beleid zijn de gezamenlijke ethische verantwoordelijkheden van leveranciers en River Island-inkopers vastgelegd.

River Island-beleid tegen slavernij en mensenhandel (opgenomen in onze contracten in 2016)

Beleid downloaden.

Arbeidscontracten In alle arbeidscontracten van River Island is een set beleidsregels opgenomen die de rechten van arbeidskrachten beschermen en een veilige en eerlijke toeleveringsketen bevorderen. Deze omvatten het bovengenoemde ethische beleid van River Island, het bovengenoemde River Island-beleid tegen slavernij en mensenhandel, het beleid tegen omkoping en corruptie, en het klokkenluidersbeleid.

NVBG-contracten Alle moeten zich houden aan de Britse Modern Slavery Act en die relaties waarvan wordt gemeend dat ze actief zijn in gebieden met een 'hoger risico', volgens de hieronder vermelde criteria, moeten zich met name houden aan het beleid ter voorkoming van slavernij en mensenhandel.

(C) ZORGVULDIGHEIDSEISEN en beoordeling van het risico op moderne slavernij in 2018

River Island is lid van de ETI sinds 2008 en we namen de ETI-basisregels over als de minimale normen waartegen onze productleveranciers en fabrieken consistent worden afgemeten. Sinds 2016 maakt een doorlopende inschatting van risico op moderne slavernij hier deel van uit. Terwijl onze ethische benadering gebaseerd blijft op het opbouwen van vertrouwen en transparantie bij onze leveranciers en fabrieken (zodat de omstandigheden, risico's en uitdagingen die er bestaan volledig kunnen worden begrepen), realiseren we ons dat potentieel diepgewortelde en systemische praktijken van moderne slavernij mogelijk niet worden vastgesteld via vooraf geregelde bezoeken.

Sinds 2017 hebben we 96% van onze ethische auditbezoeken onaangekondigd gebracht. We streven ernaar samen met leveranciers en fabrieken waar nodig verbeteringen aan te brengen, maar we doen niet verder zaken met een leverancier of fabriek die bij voortduring nalatig is in openheid en eerlijkheid, verantwoordelijkheid nemen voor het voldoen aan onze ethische normen, of de nodige verbeteringen aanbrengen om ernstige gevallen van niet-naleving binnen een overeengekomen tijdskader op te lossen. Onze focus ligt tot op heden op het eerste niveau, dat van rechtstreekse leveranciers, fabrieken en toeleveranciers die onze producten vervaardigen.

Onze doorlopende zorgvuldigheidseisen wat betreft moderne slavernij dekken de volgende belangrijke gebieden:

Startproces voor de samenwerking met een nieuwe leverancier/fabriek: Er mogen geen bestellingen worden geplaatst bij een leverancier/fabriek voordat deze vooraf beoordeeld en goedgekeurd is door het Ethische team van River Island (en door het Technische en het Commerciële team). Dit geldt voor alle eerstelijns toeleveranciers. We evalueren onafhankelijke audits door 3e-partijen (SMETA) en correctieve actieplannen, en we kunnen vanuit River Island ook validatie-audits uitvoeren al naar gelang het risico.

Zichtbaarheid productielocatie: Leveranciers zijn contractueel verplicht River Island-producten te vervaardigen in de fabriek die vermeld staat in de aankooporder. Alleen vooraf goedgekeurde locaties mogen worden gebruikt en er is schriftelijke goedkeuring vereist wanneer de locatie moet worden gewijzigd. Daarmee kunnen wij per locatie en bedrijf in ons leveranciersbestand rapporteren, meten en risico's inschatten. Ethische audits en bronnen worden dienovereenkomstig geprioriteerd en georganiseerd.

Onaangekondigde/illegale uitbesteding: Ons ethische beleid schrijft voor dat er alleen wordt gewerkt met beoordeelde, goedgekeurde fabrieken en toeleveranciers. We erkennen echter dat we het risico van illegale uitbesteding aan productie-eenheden op locaties die niet (geheel) voldoen aan de ethische normen (waarbij omstandigheden en praktijken mogelijk neerkomen op moderne slavernij) niet mogen onderschatten.

We zijn blijven focussen op het vaststellen en voorkomen van eerstelijns onderaanneming. In 2018, en zoals eerder in het rapport is vermeld, was het overgrote deel van de fabrieksbezoeken onaangekondigd en omvatte voortdurend extra processen om te controleren of afzonderlijke producten op de afgesproken locatie en datum in productie waren en eventueel ontbrekende producten aan het licht te brengen. Documentatie wordt onderzocht op niet-gemelde productielocaties die vervolgens worden bezocht ter beoordeling van de arbeidsomstandigheden.

We bekijken de omstandigheden en onderliggende oorzaken van elk ontdekt probleem alvorens we de gepaste herstel- en correctiemaatregelen nemen met de leverancier/fabriek. Bijvoorbeeld, de eenheid op locatie doorloopt het beoordelings- en goedkeuringsproces 'Samenwerking nieuwe fabriek' en we voeren bij de leverancier/fabriek een programma van continue bewaking in. Ten gevolge van onze versterkte inspanningen ontdekten we in 2018 11 gevallen van niet-goedgekeurde uitbesteding en die hebben geleid tot herstelmaatregelen bij 8 leveranciers (11 productielocaties).

Ernstige en herhaalde schendingen van ons ethisch beleid en herhaald gebrek aan openheid en samenwerking kunnen ertoe leiden dat de leverancier of fabriek wordt verwijderd van onze lijst goedgekeurde eenheden.

Casestudy's:

In een periode van zes maanden eind 2017 en begin 2018 ontdekten we dat twee belangrijke leveranciers onze bestellingen uitbesteedden aan niet-goedgekeurde locaties in Turkije. Daarom hebben we verschillende bijeenkomsten gehad met zowel de leveranciers als de inkoopteams en hebben we onmiddellijk actie genomen om dit verder te voorkomen. We organiseerden verschillende onaangekondigde audits en bezoeken aan verschillende locaties en voerden volledige controles op bestellingen uit als een belangrijk onderdeel van deze bezoeken. We zijn ons er zeer van bewust dat de meest kwetsbare werknemers diegenen zijn in verborgen productielocaties en met de verdere complicatie van Syrische en andere vluchtelingen in de regio, hebben we zeer snel actie ondernomen om de situatie te verhelpen en onze productie volledig zichtbaar te maken.

Na dit incident hielden we een leveranciersdag gewijd aan ethische handel in Istanboel, bijgewoond door meer dan 40 leveranciers. We boden training en discussie ondersteund door externe experts uit de sector over de onderwerpen: transparantie van de toeleveringsketen, thuiswerken, moderne slavernij, Syrische vluchtelingen, River Island-leveranciersovereenkomst en uitbesteding. De inhoud werd met hulp van aanwezige tolken geleverd in zowel het Engels als het Turks. Als onderdeel van het proces om het risico van onderaanneming te verlagen, boden we alle leveranciers een fabrieks-amnestie van 30 dagen waarin ze ons op de hoogte kunnen stellen van niet-goedgekeurde locaties die worden gebruikt, en van eventuele capaciteitsproblemen waarmee ze worstelen, zodat nieuwe eenheden kunnen worden voorgesteld om de kans op ad hoc onderaanneming te verkleinen.

Risicobeoordeling leveranciersbestand: We zijn ons ervan bewust dat in sommige productielocaties een groter risico op moderne slavernij en mensenhandel bestaat. Belangrijke risicofactoren zijn: arbeidsmigratie (binnen een land of tussen landen), een grote aanwezigheid van vluchtelingen, jonge werknemers (risico op kinderarbeid), contractmedewerkers en uitzendkrachten, uitbestede HR-functies en vrouwelijke werknemers. Daarnaast maken de veiligheidssituatie en toenemende terroristische dreiging in sommige landen het lastiger om veilig te reizen en controlebezoeken uit te voeren. Turkije, China, India en het VK bleven landen met een hoger risico waarbij we goederen en diensten afnemen. In totaal is de business met deze landen sinds onze vorige verklaring met 6% verminderd.

Turkije, China, India, het VK en Mauritius kwamen in onze beoordeling naar voren als de gebieden met het hoogste risico wat betreft de kans op moderne slavernij.

Ethische audits en bezoeken van River Island: We hebben in vijf belangrijke productielanden een ethische team dat regionaal reist en regelmatig audits uitvoert bij/bezoeken brengt aan fabrieken. Ze voeren een follow-up uit na audits door 3e partijen, bewaken correctieve actieplannen en ondersteunen het oplossen van problemen. De meeste van deze bezoeken zijn onaangekondigd om de werkelijke ethische gang van zaken te ontdekken en te controleren of producten inderdaad in de afgesproken fabriek worden vervaardigd. We streven ernaar pro-actief te werken als er problemen worden gevonden en we vragen leveranciers en fabrieken om met ons samen te werken op basis van een methodisch programma van voortdurende verbetering, zodat problemen verholpen worden en de transparantie vergroot wordt.

In 2018 beoordeelde ons Ethisch team 421 fabrieksaudits en bracht 218 ethische bezoeken aan locaties, waarvan 49 in Turkije, 47 in China , 36 in India, 40 in het VK, 36 in Oost-Europa en 10 in Pakistan.

Beoordeling leveranciersprestaties: Naleving van River Island's ethische beleid is een contractuele verantwoordelijkheid voor leveranciers. River Island-inkoopteams beoordelen 'end-to-end' leveranciersprestaties ten minste twee keer per jaar. Het ethische team geeft elke leverancier en ethische score/samenvatting om te zorgen dat de inkoopteams zich bewust zijn van en rekening houden met ethische prestaties en risico wanneer zij hun inkoop plannen. Inkopers evalueren voorafgaand aan elk nieuw inkoopseizoen het plan met directeur van hun divisie en het hoofd van Inkoop en Ethiek, en deze evaluatie omvat een bespreking van eventuele ethische risico's en vereiste acties.

Leveranciersstrategie:

We richten ons op consolidatie en afstemming van leveranciers in de divisies van River Island ter bevordering van nauwere samenwerking, verbeterde prestaties over de hele linie en wederzijdse zakelijke voordelen met onze belangrijkste leveranciers. Deze doelstelling werd gecommuniceerd door onze CEO en hoofddirectie tijdens onze leveranciersconferentie in oktober 2018. Nadien zijn we gestart met een strategisch leveranciersprogramma om verder sturing te geven aan dit initiatief, met meer focus op verantwoorde inkoop en innovatie. Nadere informatie zal worden opgenomen in onze verklaring betreffende moderne slavernij van 2019.

ETI-werkgroepen en -samenwerking: Voor het aanpakken van aanmerkelijke, wijdverbreide ethische uitdagingen werken we samen met andere merken, branche-experts, NGO's en andere belanghebbenden. Bijvoorbeeld:

UK Fast Forward-programma: We blijven deelnemen aan het verbeteringsprogramma UK Fast Forward (Folder downloaden https://www.fastforwarduk.org/), samenwerken met andere merken onder leiding van David Camp. David was de grondlegger van een initiatief genaamd 'Stronger Together', dat in het leven werd geroepen om het probleem van moderne slavernij aan te pakken in de landbouw- en voedselsector. Hij heeft de solide auditmethologie en -aanpak ervan aangepast zodat deze toepasbaar zijn in alle productiefabrieken in het VK.

In 2018 gingen we door met de Fast Forward-fabriekstraining, met daarin initiële audits en onaangekondigde validatie-audits, in alle fabrieken van River Island in het VK (inclusief eerstelijns onderaannemers). We hebben nu onze business in het VK geconsolideerd in fabrieken die duidelijk blijk kunnen geven van naleving en voortdurende verbeteringen. In 2018 brachten we 40 UK Fast Forward-bezoeken aan alle fabrieken op toeleveringsniveau 1, evenals bij 12 eenheden op niveau 2 (printers/wasserijen en verpakkingseenheden) en 3 opslageenheden.

Casestudy van het Fast Forward-programma - Herverwerker in het VK Als onderdeel van onze inzet voor het Fast Forward-programma hebben we samengewerkt met verschillende gebieden van onze leveranciersketen in het VK om te zorgen dat aan de normen voor werknemers wordt voldaan en dat de betreffende leveranciers zich bewust zijn van hun gehoudenheid aan het programma.

Als onderdeel van dit programma hebben we samengewerkt met een belangrijke Britse herverwerkingslocatie die aanvankelijk moeite had met het voldoen aan de normvereisten en gebaat was bij training en ondersteuning die het programma biedt.

Op het moment dat we hen bij het programma betrokken, hadden ze verschillende problemen op het gebied van rekrutering, vakantiegeld, recht-op-werkprocedures en algemene managementsystemen, waardoor het voor ons moeilijk was volledig zicht op de locatie te krijgen en gaven wij hen de status 'Hoog risico'.

Nadat wij hen enkele maanden met ondersteuning en advies ter zijde hadden gestaan, bereikten ze begin 2018 de status 'Presterend'. We blijven met hen samenwerken in 2019 met als doel dat zij de status 'Leidend' gaan behalen.

Model voor arbeidsmigratie: het risico op moderne slavernij is toegenomen in alle landen waar migranten als arbeidskrachten worden ingezet. In 2018 werkten we met andere merken samen in het bepalen van te bezoeken landen, het beoordelen en bewaken van door ons gedeelde belangrijke fabrieken, en in recruteringspraktijken, om ervoor te zorgen dat migranten legaal en ethisch werkzaam zijn. Van onze 360.000 werknemers op toeleveringsniveau 1 werden 22.000 werknemers gerapporteerd als migrant.

Casestudy arbeidsmigratie: Dongguan, China - Tijdens een onaangekondigde fabrieksaudit (samen met een ander ETI-merk uitgevoerd) controleerde onze accountant de ID van een jonge werknemer en ontdekte dat hij een kinderarbeider was wiens werkelijke leeftijd 15 jaar en 9 maanden was. De leverancier en de fabrieksdirecteur kregen de opdracht om de werknemer veilig te houden in de slaapzaal in afwachting van een volgend bezoek door onze auditor en een lokale NGO. De werknemer is teruggekeerd naar zijn geboorteplaats waar zijn vader woonde en werd meerdere malen bezocht door de NGO en de leverancier. Ze werden uitgekozen om hem te bezoeken omdat ze het kind goed konden herkennen van eerdere ontmoetingen en ervoor konden zorgen dat alle getroffen herstelmaatregelen werden uitgevoerd. Aanvankelijk was het kind niet bereid om terug te keren naar school, maar koos ervoor om in plaats daarvan een monteurscursus te volgen. Eind december 2018, na voltooiing van de monteurscursus, besloot hij terug te keren naar voltijds onderwijs en dit zal volledig worden gefinancierd totdat hij de gekozen opleiding heeft voltooid.

Op basis van dit probleem hebben we recruiteringstrainingen ingevoerd bij alle fabrieken die zijn gekoppeld aan deze leverancier, in totaal 4 locaties.

Tijdens onze Ethische leveranciersconferentie van 2019 in China zal deze rekruteringsinformatie worden herhaald voor alle leveranciers (evenals onderaanneming en problemen met de transparantie van de toeleveringsketen die het risico van moderne slavernij in de regio aanzienlijk hebben vergroot).

Bedrijfsbrede operationele zorgvuldigheid: We blijven de zorgvuldigheid en risico's beoordelen in de rest van het bedrijf wat betreft goederen niet voor wederverkoop (Gnfr). Elke Gnfr-relatie is ook beoordeeld en gecategoriseerd op risico. Bij elke Gnfr-leverancier waarbij het risico wat betreft moderne slavernij medium of hoog wordt geacht, is nu ons beleid tegen slavernij en mensenhandel opgenomen in het contract, met inbegrip van een uitdrukkelijke toegezegde naleving.

(A) CONTROLE OP MODERNE SLAVERNIJ

Stuurgroep sourcing, ethiek en toeleveringsketen: Komt elk kwartaal bijeen en wordt voorgezeten door onze CEO. Daarnaast zijn onze COO, onze CCO, het inkoopmanagement en de directeur Leveringsketen aanwezig. We evalueren het huidige leveranciersbestand en de inkoopstrategie, en belichten eventuele belangrijke risico's en acties die mogelijk nodig zijn om te voldoen aan River Island's ethisch beleid en beleid tegen slavernij en mensenhandel.

Werkgroep Moderne slavernij: Rapporterend aan de General Counsel, en met input en begeleiding van de manager Ethische inkoop, richt deze overkoepelende managersgroep met eindverantwoordelijkheid voor alle River Island-activiteiten (DC, winkels, HR, GNFR-inkoop en faciliteiten in het VK) zich op het leveren van niet-merkproducten, evenals activiteiten en diensten van River Island.

B) BEWUSTZIJNSTRAINING MODERN SLAVERNIJ

Introductie ethische inkoop: Alle River Island-inkoopteams en nieuwe toetreders nemen verplicht deel aan introductiesessies Ethische inkoop die hen gedetailleerd laat kennismaken met de ETI-basiscode. We hebben ook een online trainingsmodule Moderne slavernij. De voltooiing van deze interactieve module is verplicht voor alle hoofdkantoorfuncties en wordt nu uitgebreid naar alle vestigingen van River Island in het VK. We controleren voltooiingspercentages en scores om bewustzijn en begrip van moderne slavernij in alle relevante gebieden van het bedrijf te verzekeren.

Sectortraining en -participatie: Als actief lid van de ETI nemen we regelmatig deel aan briefings en werkgroepbijeenkomsten die waardevolle kansen bieden om het bewustzijn te vergroten, ervaringen/ leerpunten te delen en samen te werken aan de oplossing van belangrijke kwesties, waaronder moderne slavernij, vrijheid van vereniging en gendergelijkheid.

In 2018 hebben we het Apparel and General Merchandise Public Private Protocol getekend, een groepsovereenkomst die is gericht op het bestrijden van uitbuiting van werknemers in de kledingproductie in het Verenigd Koninkrijk. Dit protocol verbindt ondertekenaars ertoe samen te werken om slavernij en uitbuiting in textielleveringsketens uit te roeien. Ze hebben beloofd het bewustzijn te vergroten om uitbuiting van werknemers te voorkomen, kwetsbare en uitgebuite werknemers te beschermen, uitbuitingspraktijken te doorbreken en criminelen voor de rechter te brengen. De groep bestaat uit verschillende vooraanstaande Britse modemerken, evenals belangrijke handhavingsinstanties, waaronder de Gang Masters en Labour Abuse Authority (GLAA), Department for Work and Pensions (DWP), de inspectiedienst van de arbeidsbureaunormen, Health and Safety Executive (HSE), HMRC, de dienst voor immigratiehandhaving en de insolventiedienst die het document ook hebben ondertekend. Het protocol wordt ook ondersteund door industrie-instanties British Retail Consortium, UK Fashion and Textiles Association en het auditsysteem Fast Forward.

https://www.gla.gov.uk/i-am-a/i-use-workers/apparel-and-general-merchandise-public-private-protocol/

(C) VOLGEND JAAR

We zijn pas aan het begin van een lange reis naar de uitroeiing van moderne slavernij op wereldschaal. We moeten ons bewust blijven van de steeds veranderende trends en risico's veroorzaakt door politieke, ecologische en economische factoren, zoals oorlogen, migratie, arbeidstekorten en stijgende kosten.

Onze leveranciers zijn onze partners en we hebben een veel betere kans om moderne slavernij succesvol aan te pakken als we het begrip van en de verantwoordelijkheid voor de uitkomst delen.

In {[# 0]} zullen we ons werk blijven richten op onze productleveringsketen door onze teams in het land te gebruiken voor audits en het bieden van ondersteuning en begeleiding aan fabrieken. Onze teams vergaren steeds meer bewustzijn van en ervaring met moderne slavernij en het gebruik van bureaus en mensenhandel, en we zullen blijven samenwerken en ervaringen en informatie delen met NGO's, andere ETI-merken, leveranciers en lokale vertegenwoordigers om effectieve oplossingen te bouwen (inclusief herstel voor werknemers, detectie en preventie). We zullen doorgaan met het verspreiden van deze lessen via onze regionale Ethische leveranciersconferenties (in China en India in 2019).

In 2019 is onze inkoopstrategie gericht op leveranciersconsolidatie, gebaseerd op prestaties. We hebben nu: centrale zichtbaarheid van scorecards van leveranciers, een nieuwe, divisies doorkruisende managementstructuur, en een nieuw leveranciersstrategieprogramma. Dit zal de consolidatie, samenwerking, prestaties en zichtbaarheid van de leveringsketen helpen bevorderen. Verantwoordelijke en ethische inkoop vormt de kern van deze strategie.

We zullen doorgaan met het toevoegen van verwerkers op het niveau 1 (printers en wasserijen) aan ons audit- en risicobeoordelingsproces. We zullen ook de rapportage en zichtbaarheid van onze belangrijkste stoffenfabrieken (geprioriteerd volgens River Island-bedrijfsniveau en -opbrengst) opbouwen als een eerste stap om directe zichtbaarheid en risicobeoordeling in een later stadium mogelijk te maken.

In 2019 zullen we ook de Gnfr-leveringsketen verder in kaart brengen en de uitoefening van onze risicobeoordeling uitbreiden. We zullen binnen elke afdeling initiatieven verkennen om het risico dat moderne slavernij blijft bestaan verder terug te dringen, en daar waar nodig audits uitvoeren.

We zullen blijven zoeken naar manieren om de prestaties te meten van acties die we ondernemen om moderne slavernij en mensenhandel te bestrijden, zowel binnen ons bedrijf als in onze toeleveringsketen, om ons te helpen controleren hoe effectief onze praktijken zijn geweest.

River Island - Verklaring betreffende moderne slavernij 2017

River Island - Verklaring betreffende moderne slavernij 2016

;