Mijn River Island

Informatie en help

Volg ons

Over ons

Verklaring van River Island betreffende moderne slavernij 2017

River Island is een familiebedrijf en we zetten ons vastberaden in voor het beschermen van de mensenrechten en waardigheid van alle personen in onze wereldwijde toeleveringsketen. Bovendien achten wij het van oudsher onze basisplicht ethisch handel te drijven vanuit de stellige overtuiging dat zakendoen zowel winstgevend als verantwoordelijk kan zijn. We nemen het uitbannen van moderne slavernij zeer serieus en we hebben deze doelstelling opgenomen in ons ethische handelsbeleid en -programma. We zijn vastbesloten om in samenwerking met belangrijke belanghebbenden zoals het ETI en zijn leden, overheidsinstanties, ngo's, lokale autoriteiten en andere partners deze wereldwijde uitdaging aan te gaan. In 2017 hadden River Island's belangrijkste fabrieken (Niveau 1) gezamenlijk 330.000 werknemers in dienst, waarvan 180.000 vrouw.

De volgende verklaring werd gepubliceerd in overeenstemming met de Britse wet aangaande moderne slavernij (2015) en is een beschrijving van de stappen die River Island heeft genomen in het financiële jaar dat eindigde op 31 december 2017 ter herkenning en preventie van moderne slavernij en mensensmokkel binnen onze bedrijven en toeleveringsketens.

(A) Over River Island

River Island is een in het VK gevestigd toonaangevend multichannel-modemerk en verkoopt dames-, heren en kinderkleding. River Island werd opgericht in 1988 en maakt deel uit van de Lewis Trust Group, een privébedrijf.. De Group werd gestart in 1948 door Bernard Lewis en hij en zijn familie zijn tot op heden nog altijd actief betrokken bij de bedrijfsvoering van River Island.

We hebben meer dan 330 winkels in 16 landen in 4 continenten en we verkopen online aan meer dan 120 landen. In 2017 bedroeg de jaaromzet van River Island £ 1 miljard.

In ons hoofdkantoor in West London zijn de teams van design en ontwikkeling, inkoop en handel, marketing, techniek, ethiek, inhuur, logistiek, juridische zaken en financiële zaken gevestigd. Ons distributiecentrum in Milton Keynes ontvangt en bewaart onze producten en distribueert deze naar winkels, groothandelspartners en online klanten. Onze IT-teams zijn gevestigd in zowel het hoofdkantoor als in onze Tech-Hub in Oost-Londen.

Totale aantal werknemers in 2017:

Hoofdkantoor 1306
Distributiecentrum 686
Winkels 6992

Ons product is bijna 100% 'eigen label' en omvat kleding, schoenen, tassen en accessoires. In 2017 kochten we in bij 29 landen, maar de 'top-5'-landen, China, Turkije, Roemenië, India en Bangladesh, waren goed voor 75% van ons assortiment. De top 12-landen leverden 93% van ons assortiment.

We werken nauw samen met onze leveranciers en het is ons streven langdurige en duurzame zakelijke relaties op te bouwen. In 2017 werkten we met 285 productleveranciers (574 fabrieken). Vijfenzeventig procent van de River Island-producten kwamen van de 'top-50'-leveranciers (de 'top-20' zijn 55%).

We kochten ook een breed assortiment goederen en diensten in zoals winkelinrichting, verpakking, schoonmaak, catering, logistiek, beveiliging, IT, marketing, e-commerce, advies, enzovoort (gezamenlijk aangeduid als 'goederen niet voor wederverkoop' ofwel 'Gnfr') bij 267 derde partijleveranciers, waarvan de overgrote meerderheid in het VK is gevestigd.

(B) RIVER ISLAND-BELEID - met betrekking tot slavernij en mensenhandel

Leveranciershandleiding - River Island-leveranciers zijn contractueel gebonden aan de algemene voorwaarden in onze leveranciershandleiding, die navolging van de volgende beleidsregels ter bescherming en bevordering van mensenrechten omvatten:

Het ethische beleid van River Island (gebaseerd op de ETI-basiscode (ETI: Ethical Trading Initiative)

Download ons boekje.

In dit beleid zijn de gezamenlijke ethische verantwoordelijkheden van leveranciers en River Island-inkopers vastgelegd.

River Island-beleid tegen slavernij en mensenhandel (opgenomen in onze contracten in 2016)

Beleid downloaden.

Personeelscontracten - In alle River Island-personeelscontracten zijn een reeks beleidsregels opgenomen die zijn opgesteld om de rechten van werknemers te beschermen en een veilige en eerlijke toeleveringsketen te bevorderen. Deze omvatten het bovengenoemde ethische beleid van River Island, het bovengenoemde River Island-beleid tegen slavernij en mensenhandel, het beleid tegen omkoping en corruptie, en het klokkenluidersbeleid.

GNFR-contracten - Bij al deze contracten is naleving van de wet aangaande moderne slavernij vereist en voor de relaties die werkzaam zijn in gebieden met een 'hoger risico' volgens de hieronder aangegeven criteria, is naleving van het River Island-beleid tegen slavernij en mensenhandel vereist.

(C) ZORGVULDIGHEIDSEISEN en beoordeling van het risico op moderne slavernij in 2017

River Island is lid van de ETI sinds 2008 en we namen de ETI-basisregels over als de minimale normen waartegen onze productleveranciers en fabrieken consistent worden afgemeten. Sinds 2016 maakt een doorlopende inschatting van risico op moderne slavernij hier deel van uit. Hoewel onze ethische benadering gebaseerd blijft op het opbouwen van vertrouwen en transparantie bij onze leveranciers en fabrieken (zodat de omstandigheden, risico's en uitdagingen die er bestaan volledig kunnen worden begrepen), realiseren we ons intussen dat potentieel diepgewortelde en systemische praktijken van moderne slavernij niet kunnen worden vastgesteld via vooraf geregelde bezoeken.

Sinds 2017 hebben we 90% van onze ethische auditbezoeken onaangekondigd gebracht en in 2018 zal dit percentage stijgen. We streven ernaar samen met leveranciers en fabrieken verbeteringen aan te brengen waar nodig, maar we doen niet verder zaken met een leverancier of fabriek die bij voortduring nalatig is in openheid en eerlijkheid, verantwoordelijkheid nemen voor het voldoen aan onze ethische normen, of de nodige verbeteringen aanbrengen om ernstige gevallen van niet-naleving binnen een overeengekomen tijdskader op te lossen. Onze focus ligt tot op heden op het eerste niveau, dat van rechtstreekse leveranciers, fabrieken en toeleveranciers die onze producten vervaardigen.

In 2017 en verder dekken onze zorgvuldigheidseisen de volgende belangrijke gebieden:

Startproces voor de samenwerking met een nieuwe leverancier/fabriek: Er kunnen geen bestellingen worden geplaatst bij een leverancier/ fabriek voordat deze vooraf beoordeeld en goedgekeurd is door het Ethische team van River Island (evenals het Technische en het Commerciële team). Alle rechtstreekse toeleveranciers vallen hieronder. We evalueren onafhankelijke audits door 3e-partijen (SMETA) en correctieve actieplannen, en we kunnen vanuit River Island ook validatie-audits uitvoeren al naar gelang het risico.

Zichtbaarheid productielocatie: Leveranciers zijn contractueel verplicht River Island-producten te vervaardigen in de fabriek die vermeld staat in de aankooporder. Alleen vooraf goedgekeurde locaties mogen worden gebruikt en er is schriftelijke goedkeuring vereist wanneer de locatie moet worden gewijzigd. Daarmee kunnen wij per locatie en bedrijf in ons leveranciersbestand rapporteren, meten en risico's inschatten. Ethische audits en bronnen worden dienovereenkomstig geprioriteerd en georganiseerd.

Onaangekondigde/illegale uitbesteding: Ons ethische beleid schrijft voor dat er alleen wordt gewerkt met beoordeelde, goedgekeurde fabrieken en toeleveranciers. We erkennen echter dat we het risico van illegale uitbesteding aan productie-eenheden op locaties die niet (geheel) voldoen aan de ethische normen (waarbij omstandigheden en praktijken mogelijk neerkomen op moderne slavernij) niet mogen onderschatten.

Begin 2017 ontdekten wij dat een fabriek in het VK werk had uitbesteed aan een tweede locatie zonder dat het merk in kennis was gesteld. De fabriek en leverancier weigerden te accepteren dat ze fout zaten, waren niet bereid te helpen voorkomen dat de situatie zich opnieuw zou voordoen, en vervolgens hebben we beide geschrapt als goedgekeurde leverancier. Terwijl we de afgelopen jaren veel werk hebben verricht met onze leveranciers en fabrieken, waaronder onze deelname aan het Fast Forward-programma sinds 2015, onderstreepte dit voorval van ongeautoriseerde uitbesteding de omvang van de uitdaging.

Sindsdien zijn we sterker gefocust op het vaststellen en voorkomen van uitbesteding op het niveau van directe toelevering. In 2017 was meer dan 90% van de fabrieksbezoeken door het ethische team onaangekondigd en deze omvatten nu extra processen waarmee ter plekke wordt nagegaan of afzonderlijke producten in productie zijn op de afgesproken locatie en datum, en wordt vastgesteld of en zo ja welke producten ontbreken. Documentatie wordt onderzocht op niet-gemelde productielocaties die vervolgens worden bezocht ter beoordeling van de arbeidsomstandigheden. We bekijken de omstandigheden en onderliggende oorzaken van elk ontdekt probleem alvorens we de gepaste herstel- en correctiemaatregelen nemen met de leverancier/fabriek.

De productie-eenheid op locatie doorloopt, bijvoorbeeld, het beoordelings- en goedkeuringsproces 'Samenwerking nieuwe fabriek' en we voeren bij de leverancier/fabriek een programma van continue bewaking in. Ten gevolge van onze versterkte inspanningen ontdekten we in 2017 16 gevallen van niet-goedgekeurde uitbesteding en die hebben geleid tot herstelmaatregelen bij 15 leveranciers (29 productielocaties).

Casestudy's:

(a) Onze auditor in Turkije bezocht een fabriek en trof op de locatie geen River Island-productie aan die op de inkooporder stond. De leverancier beweerde niet op de hoogte te zijn van de situatie, maar werkte mee met ons en de fabriek om ervoor te zorgen dat alle orders voortaan geproduceerd zouden worden in de goedgekeurde locaties. We ontvangen nu maandelijks een rapport van deze leverancier, zodat we, wanneer we onverwachte bezoeken brengen, snel kunnen nagaan of de correcte orders in de locatie aanwezig zijn.

(b) We bezochten ook een fabriek in China en troffen van onze orders geen bewijs aan in de goedgekeurde locatie, maar, na hieraan gewerkt te hebben met de fabriek en de Britse leverancier, hebben we een tweede, hieraan gekoppelde fabriek goedgekeurd, omdat dit beide hielp beter aan onze productiebehoeften te voldoen. De samenwerking met de tweede locatie werd gestart, nadat deze was bezocht en goedgekeurd door ons team ter plaatse.

We hebben ook onze leveranciershandleiding bijgewerkt ter verduidelijking en benadrukking van de verantwoordelijkheid van de leverancier voor het invoeren en uitvoeren van specifieke processen ter voorkoming van ongeautoriseerde uitbesteding. We zijn ons ervan bewust dat inkooppraktijken ook een impact kunnen hebben op de toelevering en hebben tools ingevoerd voor betere zichtbaarheid van de productiecapaciteit op fabrieksniveau tegenover het ordervolume van River Island. Deze worden in 2018 verder in gebruik genomen in gebieden met hoog risico.

Ernstige en herhaalde schendingen van ons ethisch beleid en herhaaldelijk gebrek aan openheid en samenwerking kunnen ertoe leiden dat de leverancier of fabriek geschrapt wordt in onze lijst goedgekeurde leveranciers. (Dit was van toepassing op één leverancier in 2017).

Risicobeoordeling leveranciersbestand: We zijn ons ervan bewust dat in sommige productielocaties een groter risico op moderne slavernij en mensenhandel bestaat. Belangrijke risicofactoren zijn: arbeidsmigratie (binnen een land of tussen landen), een grote aanwezigheid van vluchtelingen, jonge werknemers (risico op kinderarbeid), contractmedewerkers en uitzendkrachten, uitbestede HR-functies en vrouwelijke werknemers. Daarnaast maken de veiligheidssituatie en toenemende terroristische dreiging in sommige landen het lastiger om veilig te reizen en controlebezoeken uit te voeren.

Turkije, China, India, het VK en Mauritius kwamen in onze beoordeling naar voren als de gebieden met het hoogste risico wat betreft de kans op moderne slavernij.

Ethische audits en bezoeken van River Island: We hebben in vijf belangrijke productielanden een ethische team dat regionaal reist en regelmatig audits uitvoert bij/bezoeken brengt aan fabrieken. Ze voeren een follow-up uit na audits door 3e partijen ter bewaking van correctieve actieplannen en ondersteuning bij het oplossen van problemen. Sinds 2017 zijn deze bezoeken onaangekondigd, zodat de echte ethische omstandigheden worden gezien en vastgesteld kan worden dat de producten worden vervaardigd in de afgesproken fabriek. We streven ernaar pro-actief te werken als er problemen worden gevonden en we vragen leveranciers en fabrieken om met ons samen te werken op basis van een methodisch programma van voortdurende verbetering, zodat problemen verholpen worden en de transparantie vergroot wordt.

In 2017 beoordeelde ons ethische team 442 fabrieksaudits en voerde 174 auditbezoeken uit, te weten 43 in Turkije, 38 in China, 24 in India, 34 in het VK en 25 in Roemenië.

Beoordeling leveranciersprestaties: Naleving van River Island's ethische beleid is een contractuele verantwoordelijkheid voor leveranciers. River Island-inkoopteams beoordelen 'end-to-end' leveranciersprestaties ten minste twee keer per jaar. Het ethische team geeft elke leverancier en ethische score/samenvatting om te zorgen dat de inkoopteams zich bewust zijn van en rekening houden met ethische prestaties en risico wanneer zij hun inkoop plannen. Inkopers evalueren voorafgaand aan elk nieuw inkoopseizoen het plan met directeur van hun divisie en het hoofd van Inkoop en Ethiek, en deze evaluatie omvat een bespreking van eventuele ethische risico's en vereiste acties. In 2017 hebben we de businessniveaus met drie belangrijke leveranciers strategisch gereduceerd (in het kader van correctieve/verbeteringsprogramma's) en business met één leverancier stopgezet na voortgaande ethische problemen.

ETI-werkgroepen en -samenwerking: Voor het aanpakken van aanmerkelijke, wijdverbreide ethische uitdagingen werken we samen met andere merken, branche-experts, NGO's en andere belanghebbenden op de volgende terreinen:

UK Fast Forward-programma: We blijven binnen het verbeteringsprogramma UK Fast Forward, samenwerken met andere merken onder aansturing van David Camp. Folder downloaden. David was de grondlegger van een initiatief genaamd 'Stronger Together', dat in het leven werd geroepen om het probleem van moderne slavernij aan te pakken in de landbouw- en voedselsector. Hij heeft de solide auditmethologie en -aanpak ervan aangepast zodat deze toepasbaar zijn in alle productiefabrieken in het VK.

In 2017 hebben wij de Fast Forward-fabriekstraining voltooid, met inbegrip van initiële audits en onaangekondigde validatieaudits, in alle River Island-fabrieken in het VK (inclusief rechtstreekse onderaannemers). We hebben nu onze business in het VK geconsolideerd in fabrieken die duidelijk blijk kunnen geven van naleving en voortdurende verbeteringen. In 2017 voerden we 38 UK Fast Forward-bezoeken uit bij alle fabrieken op toeleveringsniveau 1, evenals bij 15 eenheden op niveau 2 (printers/wasserijen en verpakkingseenheden) en 8 opslageenheden. De opslagaudits breiden we verder uit in 2018.

ETI-werkgroep Turkije (Syrische vluchtelingencrisis): In 2017 voerden we onaangekondigde audits uit bij en publiceerden we gidsen/training voor leveranciers om ze te helpen ervoor te zorgen dat Syrische werknemers op ethische, veilige wijze te werk worden gesteld en niet minder betaald krijgen dan het wettelijke minimumloon.

Arbeidsmigratiemodel: Het risico op moderne slavernij is toegenomen in alle landen waar migranten als arbeidskrachten worden ingezet. In 2017 werkten we met andere merken samen in het bepalen van te bezoeken landen, het beoordelen en bewaken van door ons gedeelde belangrijke fabrieken, en in wervingspraktijken, om ervoor te zorgen dat migranten legaal en ethisch werkzaam zijn. Van onze 330.000 werknemers op toeleveringsniveau 1 werden 20.000 werknemers gerapporteerd als migrant.

Bedrijfsbrede operationele zorgvuldigheid: We blijven de zorgvuldigheid en risico's beoordelen in de rest van het bedrijf wat betreft goederen niet voor wederverkoop (Gnfr). Elke Gnfr-relatie is ook beoordeeld en gecategoriseerd op risico. Bij elke Gnfr-leverancier waarbij het risico wat betreft moderne slavernij medium of hoog wordt geacht, is nu ons beleid tegen slavernij en mensenhandel opgenomen in het contract, met inbegrip van een uitdrukkelijke toegezegde naleving.

(A) CONTROLE OP MODERNE SLAVERNIJ

Stuurgroep werving, ethiek en toeleveringsketen: Komt elk kwartaal bijeen en wordt voorgezeten door onze CEO. Deze wordt ook bijgewoond door onze COO, onze financieel directeur, de inkoopdirecteuren en de leveringsketendirecteur. We evalueren het huidige leveranciersbestand en de inkoopstrategie, en belichten eventuele belangrijke risico's en acties die mogelijk nodig zijn om te voldoen aan River Island's ethisch beleid en beleid tegen slavernij en mensenhandel.

Werkgroep moderne slavernij: Deze boven functies uitstijgende groep vertegenwoordigers van het hoger management van alle River Island-activiteiten (DC, winkels, HR, Gnfr-inkoop en faciliteiten in het VK) rapporteert aan de voorzitter van de Raad van Bestuur, en is met input en begeleiding van de manager ethische inkoop, gericht op de toelevering van merkloze producten en op River Island-activiteiten en -diensten.

(B) BEWUSTZIJNSTRAINING MODERN SLAVERNIJ

Introductie ethische inkoop: Alle River Island-inkoopteams en nieuwe toetreders nemen verplicht deel aan introductiesessies Ethische inkoop die hen gedetailleerd laat kennismaken met de ETI-basiscode. In 2017 zijn we ook gestart met een online trainingsmodule Moderne slavernij. Het doorlopen van deze interactieve module is nu verplicht voor alle hoofdkantoorfuncties en zal uiteindelijk zijn bedoeld voor alle River Island-locaties in het VK. We controleren voltooiingspercentages en scores om bewustzijn en begrip van moderne slavernij in alle relevante gebieden van het bedrijf te verzekeren. Tor dusverre hebben we 95% van ons hoofdkantoorteam getraind.

Sectortraining en -deelname: Als actief lid van het ETI nemen we regelmatig deel aan informatiebijeenkomsten, werkgroepen en rondetafelgesprekken met middelgrote bedrijven, die waardevolle kansen bieden om het bewustzijn te vergroten, ervaringen/leerpunten te delen en samen te werken aan de oplossing van belangrijke kwesties, waaronder moderne slavernij.

In 2017 hebben we ook deelgenomen aan gezamenlijke bijeenkomsten van Fast Forward-leden en overheidsinstanties, waaronder HMRC en de directeur arbeidsmarkthandhaving, Sir David Metcalf, om de rapportage en aanpak van problemen rond moderne slavernij in het VK te bespreken.

(C) VOLGEND JAAR

We zijn pas aan het begin van een lange reis naar de uitroeiing van moderne slavernij op wereldschaal. We moeten ons bewust blijven van de steeds veranderende trends en risico's veroorzaakt door politieke, ecologische en economische factoren, zoals oorlogen, migratie, arbeidstekorten en stijgende kosten.

Onze leveranciers zijn onze partners en we hebben een veel betere kans om moderne slavernij succesvol aan te pakken als we het begrip van en de verantwoordelijkheid voor de uitkomst delen. In 2018 zullen we ons werk in onze producttoeleveringsketen verder richting geven. We zullen de audits van fabrieken verhogen en onze leveranciers blijven opleiden (bijvoorbeeld door onze interactieve trainingsmodule Moderne slavernij uitbreiden naar leveranciers).

Onze teams in het land krijgen meer bewustzijn van en ervaring met moderne slavernij en het gebruik van uitzendbureaus en mensenhandel, en we zullen blijven samenwerken en ervaringen en informatie delen met NGO's, andere ETI-merken, leveranciers en lokale vertegenwoordigers om effectieve oplossingen te realiseren (waaronder arbeidssanering, detectie en preventie).

We onderzoeken de UK Fast Forward-auditmethodologie voor andere gebieden met hoog risico. We werken samen met leveranciers in Zuid-China om het bewustzijn te vergroten en de moderne slavernij en het handelsrisicovolume te verminderen die het gevolg zijn van de groeiende trend dat uitzendorganisaties Birmaanse arbeidsmigranten leveren.

We zullen ook indirecte 'verwerkers' (drukkers en wasserijen) toevoegen aan ons audit- en risicobeoordelingsproces. We zullen ook de rapportage en zichtbaarheid van onze belangrijkste stoffenfabrieken (geprioriteerd volgens River Island-bedrijfsniveau en -opbrengst) opbouwen als een eerste stap om directe zichtbaarheid en risicobeoordeling in een later stadium mogelijk te maken.

In 2018 zullen we ook de Gnfr-leveringsketen verder in kaart brengen en de uitoefening van onze risicobeoordeling uitbreiden. We zullen binnen elke afdeling initiatieven verkennen om het risico dat moderne slavernij blijft bestaan verder terug te dringen, en daar waar nodig audits uitvoeren.

We zullen manieren zoeken om de prestaties van onze acties ter bestrijding van moderne slavernij en mensenhandel te meten, zodat we kunnen controleren hoe effectief onze praktijken zijn geweest.

BEN LEWIS , CEO
BEN LEWIS, CEO

River Island - Verklaring betreffende moderne slavernij 2016

;