Mijn River Island

Informatie en help

Volg ons

Over ons

Verklaring van River Island over moderne slavernij 2016

River Island heeft altijd op het standpunt gestaan dat zakendoen op de juiste manier moet gebeuren. Dit houdt in betrouwbaar, eerlijk en met respect voor anderen. Wij zijn een familiebedrijf en zetten ons vastberaden in voor het beschermen van de mensenrechten en waardigheid van alle personen in onze wereldwijde toeleveringsketen. Bovendien hechten wij in alles wat wij doen een groot belang aan ethisch handelen; wij zijn er namelijk van overtuigd dat je winstgevend en maatschappelijk verantwoord zaken kunt doen. River Island staat daarom volledig achter de baanbrekende benadering van de Britse overheid in de aanpak van moderne slavernij en de introductie van de Britse Modern Slavery Act 2015 (wet op de moderne slavernij).

Moderne slavernij is een breed, overkoepelend begrip dat een aantal situaties dekt waarin personen op onvrijwillige basis tot werken worden gedwongen. Dit kan gaan om mensenhandel, dwangarbeid of schuldslavernij, waarbij door misleiding een schuld wordt gecreëerd om arbeiders tegen hun wil tot werken te dwingen. Volgens de gegevens telt moderne slavernij wereldwijd 21 tot 45,8 miljoen slachtoffers en genereert jaarlijks een geschatte $ 150 miljard aan crimineel inkomen.

Wij zijn ons bewust van het risico dat moderne slavernij zich kan voordoen in elk gebied van een bedrijf en in de toeleveringsketen. Dit risico kan groter zijn wanneer de volgende factoren aanwezig zijn: arbeidsmigratie - binnen een land of tussen landen, een grote aanwezigheid van vluchtelingen, jonge arbeiders die het slachtoffer kunnen worden van kinderarbeid, contractarbeiders en uitzendkrachten, uitbestede bedrijfsactiviteiten en vrouwelijke arbeidskrachten.

River Island neemt de afschaffing van moderne slavernij erg serieus en heeft deze doelstelling daarom opgenomen in het bestaande programma voor ethische handel binnen de toeleveringsketen. Om deze aanzienlijke uitdaging aan te gaan, verplichten wij ons samen te werken met de volgende partijen: het ETI en zijn leden, overheidsinstanties, NGO's, lokale autoriteiten en andere relevante belanghebbenden.

De volgende verklaring is gepubliceerd in overeenstemming met de Britse Modern Slavery Act 2015 en geeft een overzicht van de stappen die River Island heeft ondernomen tijdens het boekjaar dat eindigde op 31 december 2016 voor het vaststellen en voorkomen van moderne slavernij en mensenhandel binnen ons bedrijf en onze toeleveringsketen.

(A) Over River Island

River Island is een toonaangevend multichannel modemerk gevestigd in het VK dat dames-, heren- en kinderkleding verkoopt. Het merk werd opgericht in 1988 en maakt deel uit van de Lewis Trust Groep, een bedrijf in particuliere handen. De groep werd in 1948 opgericht door Bernard Lewis en hij en zijn familie zijn tot op de dag van vandaag actief betrokken bij het runnen van River Island.

We hebben meer dan 320 winkels in 16 landen , op 4 continenten, en verkopen online aan meer dan 120 landen. In 2016 bedroeg de jaaromzet van River Island £ 1 miljard.

In ons hoofdkantoor in het westen van Londen werken de teams die zich bezighouden met ontwerp en ontwikkeling, inkoop en merchandise, marketing, technische zaken, ethische zaken, sourcing, logistiek, juridische zaken en financiën. Ons distributiecentrum, in Milton Keynes, is verantwoordelijk voor het in ontvangst nemen, opslaan en distribueren van onze producten naar winkels, groothandelspartners en online klanten. Onze IT-teams werken vanuit ons hoofdkantoor en onze technische hub in het oosten van Londen.

Totaal aantal medewerkers:
Hoofdkantoor 1192
Distributiecentrum 696
Winkels 6983

Ons product is voor vrijwel 100% 'eigen merk' en bestaat uit kleding, schoenen, tassen en accessoires. Dit diverse productassortiment wordt geproduceerd in meer dan 30 landen, maar de 'top 5' landen (China, Turkije, Roemenië, India en het VK) zijn verantwoordelijk voor 75% van ons assortiment. We werken nauw samen met onze leveranciers en het is ons streven langdurige en duurzame zakelijke relaties op te bouwen. In 2016 werkten we met 285 leveranciers (650 fabrieken) maar de 'top 20' leverde 55% van onze producten.

Daarnaast kopen we ook een breed scala aan goederen en diensten in (winkelinrichting, verpakking, schoonmaakdiensten, catering, logistiek, beveiliging, IT, marketing, e-commerce, advies etc; gezamenlijk 'niet voor verkoop bestemde goederen' of 'NVBG' genoemd) bij een groot aantal externe leveranciers, van wie de meeste in het VK zijn gevestigd.

(B) River Island-beleid - gerelateerd aan slavernij en mensenhandel

Leveranciershandleiding - Leveranciers van River Island zijn contractueel verplicht zich te houden aan de voorwaarden vermeld in onze leveranciershandleiding, waaronder naleving van het volgende beleid gericht op de bescherming en bevordering van mensenrechten:

Ethisch beleid van River Island - gebaseerd op de ETI-basiscode - lees meer of download ons boekje. Dit beleid definieert de gedeelde verantwoordelijkheden van leveranciers en inkopers van River Island.

Beleid ter voorkoming van slavernij en mensenhandel van River Island - in 2016 opgenomen in arbeidscontracten download beleid.

Arbeidscontracten - in alle arbeidscontracten van River Island is tegenwoordig een set beleidsregels opgenomen die de rechten van arbeidskrachten beschermen en een veilige en eerlijke toeleveringsketen bevorderen. Hiertoe behoren het ethisch beleid van River Island, het beleid ter voorkoming van slavernij en mensenhandel van River Island en daarnaast het beleid ter voorkoming van omkoperij en corruptie en het klokkenluiderbeleid.

NVBG-contracten - alle moeten zich houden aan de Britse Modern Slavery Act en die relaties waarvan wordt gemeend dat ze actief zijn in gebieden met een 'hoger risico', volgens de hieronder vermelde criteria, moeten zich met name houden aan het beleid ter voorkomen van slavernij en mensenhandel van River Island.

(C) Gepaste zorgvuldigheid en continue beoordeling van risico op moderne slavernij

River Island is sinds 2008 lid van het ETI en heeft de ETI-basiscode aangenomen als minimale norm op basis waarvan onze leveranciers en fabrieken consequent worden beoordeeld. Hiertoe behoort nu ook de continue beoordeling van het risico op moderne slavernij. Onze ethische benadering is dat we vertrouwen en transparantie opbouwen met onze leveranciers en fabrieken en dat we de bestaande omstandigheden, risico's en uitdagingen volledig duidelijk willen hebben. Ons doel is samenwerking en het doorvoeren van de vereiste verbeteringen, maar wij zullen geen zaken meer doen met leveranciers, of fabrieken, die voortdurend tekort schieten qua openheid en eerlijkheid en het nemen van verantwoordelijkheid voor het voldoen aan onze ethische normen of het doorvoeren van de vereiste verbeteringen ter correctie van ernstige gevallen van niet-naleving binnen een overeengekomen tijdsbestek. Tot dusver hebben wij ons gericht op onze rechtstreekse leveranciers, fabrieken en toeleveranciers die onze producten zelf maken.

In het betrachten van zorgvuldigheid hebben wij ons gericht op de volgende belangrijke gebieden:

Opstartproces voor nieuwe leveranciers/fabrieken: er kunnen pas orders worden geplaatst bij een leverancier/fabriek als deze het pre-evaluatietraject heeft afgerond en goedkeuring heeft verkregen van de ethische, technische en commerciële teams bij River Island. Hieronder vallen ook alle rechtstreekse toeleveranciers. Wij bekijken onafhankelijke audits (SMETA) uitgevoerd door derden en corrigerende maatregelen en kunnen ook River Island-validatieaudits uitvoeren, afhankelijk van het risico.

Zichtbaarheid van productielocatie: leveranciers zijn contractueel verplicht River Island-producten te vervaardigen in de fabriek die staat vermeld op de aankooporder. Alleen vooraf goedgekeurde locaties mogen worden gebruikt en er is schriftelijke goedkeuring nodig wanneer de locatie moet worden gewijzigd. Op deze manier kunnen wij rapportages maken, metingen verrichten en risico's beoordelen ten aanzien van ons leveranciersbestand op basis van locatie en bedrijfsniveau. Ethische audits en bronnen worden dienovereenkomstig geprioriteerd en georganiseerd.

Onaangekondigde/illegale uitbesteding: hoewel ons ethisch beleid voorschrijft dat alleen gecontroleerde, goedgekeurde fabrieken en toeleveranciers mogen worden gebruikt, realiseren we ons dat het risico altijd bestaat dat werk illegaal wordt uitbesteed aan eenheden die niet voldoen aan de ethische normen, en dat er dus ook kans bestaat op moderne slavernij-omstandigheden en -praktijken. In 2016 hebben we ons al meer gefocust op rechtstreekse toeleveranciers en wij zullen de zichtbaarheid en naleving 2017 vergroten.

Risicobeoordeling leveranciersbestand: we zijn ons ervan bewust dat in sommige productielocaties een groter risico op moderne slavernij en mensenhandel bestaat. Tot de belangrijkste risicofactoren behoren arbeidsmigratie in een land of tussen landen, een grote aanwezigheid van vluchtelingen, jonge arbeiders die het slachtoffer kunnen worden van kinderarbeid, contractarbeiders en uitzendkrachten, uitbestede HR-activiteiten en vrouwelijke arbeidskrachten. Daarnaast maakt de veiligheidssituatie en toenemende terroristische dreiging in sommige landen het lastiger om veilig te reizen en controlebezoeken uit te voeren.

Prestatiebeoordelingen van leveranciers: naleving van het ethisch beleid van River Island is een contractuele verplichting van leveranciers. De inkoopteams van River Island beoordelen de totale leveranciersprestaties twee keer per jaar. Het ethische team verstrekt voor elke leverancier een ethische score/samenvatting zodat de inkoopteams op de hoogte zijn van de ethische prestaties en risico's, en daar ook rekening mee houden, bij het vaststellen van hun inkoopplan. Voorafgaand aan elk inkoopseizoen nemen inkopers het plan door met hun divisiedirecteur en het hoofd inkoop en ethiek. Daarbij worden eventuele ethische risico's en benodigde acties besproken.

Ethische audits en controlebezoeken door River Island: onze lokale ethische teams zijn gevestigd in onze vijf belangrijkste productielanden. We organiseren regelmatige audits/bezoeken bij fabrieken om door derden uitgevoerde audits op te volgen, corrigerende maatregelen te monitoren en hulp te bieden bij het oplossen van problemen. Sinds 2016 vinden deze bezoeken vaak onaangekondigd plaats om te weten te komen wat de echte ethische omstandigheden zijn en te controleren of producten worden vervaardigd in de overeengekomen fabriek.

ETI-werkgroepen en -samenwerking: om belangrijke en wijdverbreide ethische uitdagingen aan de orde te stellen, werken we op de volgende gebieden samen met andere merken, branche-experts, NGO's en andere belanghebbenden:

ETI UK Working Group: in 2015 hebben ETI-leden het onderzoek en de publicatie gesponsord van een onafhankelijk rapport over de arbeidspraktijken in de kledingindustrie in Leicester, dat werd gepubliceerd door de Universiteit van Leicester. Hierop werd River Island een van de oprichters van het UK Fast Forward Improvement Programme en werkte daarbij samen met andere merken onder leiding van David Camp download folder. David was de oprichter van een initiatief genaamd 'Stronger Together', dat in het leven werd geroepen om het probleem van moderne slavernij aan te pakken in de landbouw- en voedselsector. Sindsdien heeft hij deze solide auditmethologie en -aanpak aangepast zodat ze kunnen worden toegepast in alle productiefabrieken.

Fast Forward: in 2016 voltooide River Island de Fast Forward-fabriekstraining, inclusief initiële audits en onaangekondigde validatie-audits, voor alle River Island-fabrieken in het VK, inclusief de rechtstreekse toeleveranciers. Tijdens dit proces werden zes gevallen van illegale activiteit ontdekt en gerapporteerd aan de politie in Leicester, waaronder een geval van vermoedelijke mensensmokkel. We hebben nu al onze activiteiten in het VK ondergebracht bij fabrieken die kunnen aantonen dat ze de regels naleven en continu verbeteringen doorvoeren.

ETI Turkey Working Groep en de Syrische vluchtelingencrisis: in 2016 hebben we onaangekondigde audits uitgevoerd en handleidingen/trainingen gepubliceerd voor leveranciers om eraan bij te dragen dat Syrische arbeidskrachten ethisch en veilig kunnen werken en niet minder betaald krijgen dan het wettelijk vastgestelde minimumloon.

Model voor arbeidsmigratie: het risico op moderne slavernij is toegenomen in alle landen waar migranten als arbeidskrachten worden ingezet. In 2016 werkten we samen met andere merken in specifieke landen om onze belangrijkste gedeelde fabrieken te bezoeken en wervingspraktijken te beoordelen en monitoren om er zeker van te zijn dat migrantenarbeiders legaal en ethisch worden tewerkgesteld.

Bedrijfsbrede operationele zorgvuldigheid: naast de zorgvuldigheid die wordt betracht ten aanzien van de aanlevering van producten, is er ook een zorgvuldigheids- en risicobeoordelingsprogramma uitgerold naar de rest van het bedrijf om vast te stellen en te beoordelen of er andere gebieden zijn waar er kans op moderne slavernij en/of mensenhandel bestaat (zie ook Sectie D hieronder). Deze beoordelingen zijn uitgevoerd op basis van de bovengenoemde risicofactoren voor moderne slavernij. Elke afdeling en locatie binnen het bedrijf is gecontroleerd en beoordeeld op eventuele risico's. Elke NVBG-relatie is ook beoordeeld en gecategoriseerd naar risico. In 2017 zullen al onze contracten met NVBG-leveranciers die vallen in de categorie 'hoger risico' worden aangepast om de uitdrukkelijke naleving van ons antislavernij- en mensenhandelbeleid te bewerkstelligen.

(D) Controle op moderne slavernij

Stuurgroep sourcing, ethiek en toeleveringsketen: komt elk kwartaal bij elkaar en wordt voorgezeten door onze CEO. Wordt ook bijgewoond door onze COO, onze FD, de inkoopdirecteuren en de Supply Chain Director. We bekijken het huidige leveranciersbestand en de sourcingstrategie en belichten eventuele belangrijke risico's en acties die mogelijk zullen moeten voldoen aan het ethisch beleid en antislavernij- en mensenhandelbeleid van River Island.

Werkgroep moderne slavernij: in 2016 hebben we de Werkgroep moderne slavernij samengesteld onder leiding van het hoofd van onze juridische afdeling. Deze functie-overschrijdende groep senior managers uit alle delen van het bedrijf richt zich op het aanbod van merkloze producten en op de bedrijfsactiviteiten en diensten van River Island, en krijgt daarbij input en advies van de Ethical Sourcing Manager. Deze groep rapporteert aan de Stuurgroep moderne slavernij die wordt voorgezeten door onze CEO.

(E) Bekendheid en training rond moderne slavernij

Introductietraining ethische sourcing: alle inkoopteams en nieuwe medewerkers van River Island zijn verplicht een introductietraining over ethische sourcing bij te wonen. Tijdens deze training wordt een gedetailleerde introductie tot de ETI-basiscode gegeven. In 2015 is er een ethische heidedag voor directeuren gehouden, gepresenteerd door een externe consultant, ter verhoging van de bekendheid met wereldwijde ethische problemen en de belangrijkste risico's gemoeid met de door ons gekozen productielanden. Dit heeft de basis gelegd voor ons nieuwe ethische beleid en de nieuwe strategische benadering.

Seminar moderne slavernij: in augustus 2016 hebben alle directeuren een seminar bijgewoond gepresenteerd door de oprichter van 'Stronger Together'. In de seminar kwamen twee modules aan bod: 'Moderne slavernij aanpakken bij Britse bedrijven' en 'Moderne slavernij aanpakken in wereldwijde toeleveringsketens'.

Online trainingtool over moderne slavernij: in 2016 hebben we een online trainingtool ontwikkeld over moderne slavernij die in de zomer van 2017 zal worden geïntroduceerd. Het volgen van deze interactieve module zal verplicht zijn voor alle medewerkers op het hoofdkantoor en alle winkelmanagers en het is de bedoeling dat dit wordt uitgebreid naar alle vestigingen van River Island in het VK. Voltooiingspercentages en scores worden bijgehouden om ervoor te zorgen dat men in alle delen van het bedrijf bewust is van moderne slavernij en weet wat het inhoudt.

Branchetraining en deelname: als actief lid van de ETI nemen we regelmatig deel aan briefings, werkgroepbijeenkomsten en de rondetafelgesprekken voor het MKB, die mooie gelegenheden bieden voor het kweken van bewustzijn, delen van ervaringen en kennis en samenwerken aan het oplossen van belangrijke problemen zoals moderne slavernij.

(F) Volgend jaar

We realiseren ons dat we aan het begin staan van een lange weg naar de totale mondiale uitbanning van moderne slavernij. Desalniettemin zal River Island zich er jaar in jaar uit voor hard maken dat die weg tot het einde toe wordt afgelegd.

In 2017 zullen we blijven werken aan de toeleveringsketen van onze producten. We zullen meer onaangekondigde audits uitvoeren bij fabrieken en onze leveranciers blijven voorlichten. Onze leveranciers zijn onze partners en de kans op een succesvolle aanpak van moderne slavernij is groter als we daar hetzelfde onder verstaan en gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het eindresultaat. We zullen ook indirecte 'verwerkers' (drukkers en wasserijen) toevoegen aan ons audit- en risicobeoordelingsproces. We zullen zorgen voor rapportages over en zichtbaarheid van onze belangrijkste productiefabrieken (geprioriteerd naar bedrijfsniveau binnen River Island en invloed) als eerste stap op weg naar toekomstige zichtbaarheid en risicobeoordeling van indirecte leveranciers.

In 2017 zullen we ook de NVBG-toeleveringsketen verder in kaart brengen en onze risicobeoordelingsactiviteiten op dat gebied uitbreiden. We zullen kijken naar initiatieven binnen elke afdeling om het risico dat moderne slavernij blijft bestaan verder te verminderen. Na onze NVBG-risicobeoordelingen in 2016 zullen we ervoor zorgen dat alle contracten dusdanig worden aangepast dat ook derden zich moeten houden aan ons antislavernij- en mensenhandelbeleid binnen die gebieden die als risicovol worden beschouwd. We zullen ook kijken naar methodes voor het meten van de resultaten van acties die we ondernemen om moderne slavernij en mensenhandel te bestrijden, zodat we nog beter kunnen monitoren hoe effectief onze aanpak is geweest. 

;